مردی شبی را در خانه ای روستایی می گذراند…؛

مردی شبی را در خانه ای روستایی می گذراند…؛
پنجره های اتاق باز نمی شد .
نیمه شب احساس خفگی کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت اما نمی توانست آن را باز کند .
با مشت به شیشه پنجره کوبید، هجوم هوای تازه را احساس کرد
و سراسر شب را راحت خوابید .
صبح روز بعد فهمید که شیشه کمد کتابخانه را شکسته است و همه شب، پنجره بسته بوده است…!
” او تنها با فکر اکسیژن، اکسیژن لازم را به خود رسانده بود…!!! “

افکار از جنس انرژی اند و انرژی، کار انجام می دهد…

👤 فلورانس اسکاویل شین

••••●❥JOiN👇🏾
@Aksne☃💔💔❤️